Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària

Curs acadèmic

2024-2025

Crèdits ECTS

240 ECTS

Preu crèdit ECTS

18,46€

Centre que l'imparteix

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Any d'inici

Curs 2010-11

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (50%) / Castellà (45%) / Anglès (5%)

Places

60

Coordinació

Alvaro Fernandez Serrano etseafiv.coordgeaa@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Cursos Zero
Cursos Zero
Cursos Zero
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Pla d'Acció Tutorial
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

Els estudis del Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (GEAA) de la Universitat de Lleida es van iniciar el curs acadèmic 2010/11 com una titulació adaptada a les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior (pla Bolonya), com a continuació dels estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola que s'impartien a l’Escola des del curs 1972/73.

Aquest Grau ofereix als estudiants una preparació multidisciplinària, amb una clara vocació pràctica i aplicada, gràcies a les diverses pràctiques (de laboratori, d’aula i de camp), i a l’estreta relació de l’Escola amb el teixit d’empreses i administracions de l’entorn relacionades amb la producció agrícola i ramadera, i amb les empreses de transformació alimentària.

La formació del Grau s’organitza en forma de dos cursos inicials que son matèries bàsiques i de fonaments les quals son comuns per a tots els estudiants, seguit a continuació per altres dos cursos d’especialització amb matèries específiques en cadascuna de les quatre mencions que l’estudiant elegeix a partir de tercer curs, segons els seus interessos i capacitats. La matèria que cal fer al final dels quatre cursos per tal d’obtenir el corresponent títol acadèmic és el Treball Final de Grau.

Tots els estudiants cursen una matèria de Pràctiques externes consistent en una estada en una empresa, entitat o administració, entre les diverses amb què l’Escola té signat un conveni específic. Aquí podeu veure una llista de les empreses col·laboradores amb les pràctiques de l'estudiantat. Opcionalment, l’estudiant interessat té la possibilitat de cursar matèries en  una altra universitat mitjançant programes de mobilitat pròpia de la UdL i altres programes de mobilitat (Erasmus, Sicue, Drac,...).

Els estudiants titulats en el Grau poden continuar estudis a l’Escola cursant una titulació de  màster oficial, ja sigui el cas del Màster en Enginyeria Agronòmica (que és un màster habilitant per les atribucions professionals de la professió d'Enginyeria Agronòmica) o cursant altres Màsters d’especialització (com ara: Gestió de Sòls i Aigües, Gestió i Innovació en la Industria Alimentària, Protecció Integrada de Cultius, i Sanitat i Producció Porcina).

Video presentació Grau Enginyeria Agrària i Alimentària

Video alumna Grau Enginyeria Agrària i Alimentària

Sessió informativa Grau Enginyeria Agrària i Alimentària