Pla d'estudis i guies docents

El títol de Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària s'obté després d’haver superat 240 crèdits ECTS. Té una durada de 4 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l’estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s’obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries bàsiques (FB) 66
Matèries obligatòries (B) 138-150
Matèries optatives (O) 6-18
Pràctiques externes 6
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica

Reconeixements automàtics amb altres graus ETSEAFIV

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Pla d'estudis

El Pla d'Estudis s'estructura en 4 cursos, de tal manera que ens els dos cursos últims s’aconsegueix una especialització en alguna de les següents mencions:

  • Enginyeria Rural i Ambiental
  • Hortofructicultura i Jardineria

  • Indústries Agràries i Alimentàries

  • Producció Agrària

L'alumne tria menció a partir del tercer curs, sent els dos primers cursos comuns a totes les mencions. L'últim curs, l'alumne realitza una estada en empresa ('Pràctiques Externes', 6 crèdits) i una assignatura d'integració de coneixements ('Pràctiques Integrades d'Enginyeria i Gestió', 6 crèdits) dins l'àmbit de la seva menció. Finalment, l'alumne ha d'elaborar i presentar un Treball de Fi de Grau (12 crèdits).

 

Primer Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102510 Biologia FB 6 6  
102511 Expressió Gràfica FB 6 6  
102512 Física I FB 6 6  
102513 Matemàtiques I FB 6 6  
102514 Química General FB 6 6  
102515 Botànica Agrícola i Fisiologia Vegetal B 6   6
102516 Ciències de la Terra FB 6   6
102518 Física II FB 6   6
102519 Química Orgànica i Bioquímica FB 6   6
102524 Matemàtiques II FB 6   6
CRÈDITS ECTS TOTALS   60 30 30
             
Segon Curs Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102520 Bases de la Producció Vegetal B 6 6  
102521 Construcció B 6 6  
102522 Economia de l’Empresa FB 6 6  
102523 Estadística i Informàtica FB 6 6  
102517 Ecologia i Gestió Mediambiental B 6 6  
102525 Bases de la Producció Animal B 6   6
102526 Economia i Política Agrària B 6   6
102527 Fonaments de l’Enginyeria Rural B 9   9
102528 Topografia, SIG i Teledetecció B 6   6
CRÈDITS ECTS TOTALS   57 30 27

 

Mencions Tercer Curs

Tercer Curs (Producció Agrària) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102530 Genètica i Millora Vegetal B 6 6  
102531 Protecció Vegetal B 9 9  
102532 Regs B 6 6  
102550 Alimentació i Millora Animal B 6 6  
102551 Tecnologia de Cultius Herbacis B 6 6  
102552 Cultius Extensius B 9   9
102553 Hortofructicultura B 6   6
102554 Producció Avícola B 6   6
102555 Producció Porcina (Anglès) B 6   6
102557 Producció de Remugants B 6   6
CRÈDITS ECTS TOTALS   66 33 33
             
Tercer Curs (Hortofructicultura i Jardineria) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102530 Genètica i Millora Vegetal B 6 6  
102531 Protecció Vegetal B 9 9  
102560 Construccions i Instal·lacions B 6 6  
102561 Fructicultura B 9 6 3
102562 Horticultura B 9 6 3
102563 Cultius Fruiters B 6   6
102564 Cultius Hortícoles B 6   6
102565 Jardineria B 6   6
102566 Regs i Equips Agraris B 6   6
CRÈDITS ECTS TOTALS   63 33 30
           
Tercer Curs (Enginyeria Rural i Ambiental) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102532 Regs B 6 6  
102570 Mecanització Agrària B 6 6  
102571 Resistència de Materials i Càlcul d'Estructures B 6 6  
102572 Tecnologies de la Producció Animal B 6 6  
102573 Tecnologies de la Producció Vegetal B 6 6  
102574 Agricultura de Precisió, Automàtica i Robòtica B 6   6
102575 Ampliació de Regs B 6   6
102576 GNSS, MDT i CAD B 6   6
102577 Instal·lacions i Electrificació Rural B 6   6
102578 Materials Estructurals B 6   6
CRÈDITS ECTS TOTALS   60 30 30
           
Tercer Curs (Indústries Agràries i Alimentàries) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102580 Anàlisi d'Aliments B 6 6  
102581 Fonaments d'Enginyeria d'Aliments B 6 6  
102582 Indústries Alimentàries B 9 9  
102584 Tecnologia del Processat d'Aliments d'Origen Vegetal I B 6 6  
102588 Tecnologia del Processat d'Aliments d'Origen Animal B 6 6  
102583 Microbiologia d'Aliments B 6   6
102585 Construccions Agroindustrials i Electrificació B 6   6
102591 Instal·lacions Auxiliars Indústria Alimentària B 9   9
102587 Enginyeria de Processos Alimentaris I B 6   6
102589 Tecnologia del Processat d'Aliments d'Origen Vegetal II B 6   6
CRÈDITS ECTS TOTALS   66 33 33

 

Mencions Quart Curs

Quart Curs (Producció Agrària) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102556 Maquinària, Const. i Instal·lacions Ramaderes B 6 6  
102540 Pràctiques Integrades: enginyeria i gestió de la producció agropecuària B 6 6  
102541 Projectes B 9 9  
102542 Pràctiques Externes B 6   6
102543 Treball de Fi de Grau B 12   12
  Optativa O 12 6 6
  Matèria transversal O 6   6
CRÈDITS ECTS TOTALS   57 27 30
             
Quart Curs (Hortofructicultura i Jardineria) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102567 Enginyeria i Gestió d'Espais Verds B 6 6  
102568 Planificació Territorial i Paisatgisme B 9 9  
102544 Pràctiques Integrades: enginyeria i gestió en hortofucticultura i jardineria B 6 6  
102541 Projectes B 9 9  
102569 Gestió Ambiental B 6   6
102542 Pràctiques Externes B 6   6
102543 Treball de Fi de Grau B 12   12
  Matèria transversal O 6   6
CRÈDITS ECTS TOTALS   60 30 30
           
Quart Curs (Enginyeria Rural i Ambiental) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102579 Edificacions i Obres de Terra B 6 6  
102593 Eficiència Energètica i Energies Renovables B 6 6  
102594 Enginyeria Ambiental B 6 6  
102545 Pràctiques Integrades: enginyeria i gestió B 6 6  
102541 Projectes B 9 9  
102595 Gestió Ambiental i Avaluació d'Impactes B 6   6
102542 Pràctiques Externes B 6   6
102543 Treball de Fi de Grau B 12   12
  Matèria transversal O 6   6
CRÈDITS ECTS TOTALS   63 33 30
           
Quart Curs (Indústries Agràries i Alimentàries) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent Tipus ECTS 1r Sem 2n Sem
102590 Enginyeria de Processos Alimentaris II B 6 6  
102586 Disseny de Plantes de Processat d'Aliments B 6 6  
102541 Projectes B 9 9  
102546 Pràctiques Integrades: enginyeria i gestió alimetària B 6   6
102592 Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària B 6   6
102542 Pràctiques Externes B 6   6
102543 Treball de Fi de Grau B 12   12
  Matèria transversal O 6   6
CRÈDITS ECTS TOTALS   57 21 36

 

Assignatures optatives

Els alumnes hauran d'escollir entre les assignatures que s'ofereixen en el llistat següent:

Quart Curs (Producció Agrària) Crèdits
Codi Assignatures i Guia docent ECTS 1r Sem 2n Sem
102503 Agricultura i Ramaderia de Precisió 6   6
102504 Producció Ramadera Ecològica 6   6
102502 Producció Agrícola Ecològica 6   6
CRÈDITS ECTS TOTALS 18   18

Títol propi en Agricultura Ecològica

Els alumnes de l'especialitat Producció Agrària tenen l'opció d'obtenir un títol propi en:

- Agricultura Ecològica (36 crèdits) si, havent cursat com a optatives les assignatures Producció Agrícola Ecològica i Producció Ramadera Ecològica, fan i orienten també les Pràctiques Externes, les Pràctiques Integrades i el Treball de Fi de Grau en aquesta mateixa temàtica.