Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102511 EXPRESSIÓ GRÀFICA T 6
102513 MATEMÀTIQUES I T 6
102510 BIOLOGIA T 6
102514 QUÍMICA GENERAL T 6
102512 FÍSICA I T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102518 FÍSICA II T 6
102524 MATEMÀTIQUES II T 6
102515 BOTÀNICA AGRÍCOLA I FISIOLOGIA VEGETAL B 6
102516 CIÈNCIES DE LA TERRA T 6
102519 QUÍMICA ORGÀNICA I BIOQUÍMICA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102520 BASES DE LA PRODUCCIÓ VEGETAL B 6
102521 CONSTRUCCIÓ B 6
102517 ECOLOGIA I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL B 6
102523 ESTADÍSTICA I INFORMÀTICA T 6
102522 ECONOMIA DE L'EMPRESA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102526 ECONOMIA I POLÍTICA AGRÀRIA B 6
102525 BASES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL B 6
102528 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ B 6
102527 FONAMENTS DE L'ENGINYERIA RURAL B 9
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102571 RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES B 6
102570 MECANITZACIÓ AGRÀRIA B 6
102532 REGS B 6
102582 INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES B 9
102581 FONAMENTS D'ENGINYERIA D'ALIMENTS B 6
102580 ANÀLISI D'ALIMENTS B 6
102573 TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ VEGETAL B 6
102551 TECNOLOGIA DE CULTIUS HERBACIS B 6
102550 ALIMENTACIÓ I MILLORA ANIMAL B 6
102572 TECNOLOGIES DE PRODUCCIÓ ANIMAL B 6
102560 CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS B 6
102531 PROTECCIÓ VEGETAL B 9
102530 GENÈTICA I MILLORA VEGETAL B 6
102588 TECNOLOGIA DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL B 6
102584 TECNOLOGIA DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN VEGETAL I B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102575 AMPLIACIÓ DE REGS B 6
102574 AGRICULTURA DE PRECISIÓ, AUTOMÀTICA I ROBÒTICA B 6
102555 PRODUCCIÓ PORCINA B 6
102566 REGS I EQUIPAMENTS AGRARIS B 6
102576 GPS, MDT I CAD B 6
102577 INSTAL·LACIONS I ELECTRIFICACIÓ RURAL B 6
102585 CONSTRUCCIONS AGROINDUSTRIALS I ELECTRIFICACIÓ B 6
102554 PRODUCCIÓ AVÍCOLA B 6
102591 INSTAL·LACIONS AUXILIARS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA B 9
102565 JARDINERIA B 6
102552 CULTIUS EXTENSIUS B 9
102578 MATERIALS ESTRUCTURALS B 6
102583 MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS B 6
102563 CULTIUS FRUITERS B 6
102589 TECNOLOGIA DEL PROCESSAT D'ALIMENTS D'ORIGEN VEGETAL II B 6
102564 CULTIUS HORTÍCOLES B 6
102557 PRODUCCIÓ DE REMUGANTS B 6
102553 HORTOFRUCTICULTURA B 6
102587 ENGINYERIA DE PROCESSOS ALIMENTARIS I B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102562 HORTICULTURA B 9
102561 FRUCTICULTURA B 9
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102594 ENGINYERIA AMBIENTAL B 6
102568 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I PAISATGISME B 9
102540 PRÀCTIQUES INTEGRADES:ENGINYERIA I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA B 6
102542 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
102545 PRÀCTIQUES INTEGRADES:ENGINYERIA I GESTIÓ B 6
102586 DISSENY DE PLANTES DE PROCESSAT D'ALIMENTS B 6
102556 MAQUINÀRIA, CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS RAMADERES B 6
102593 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES B 6
102567 ENGINYERIA I GESTIÓ DELS ESPAIS VERDS B 6
102579 EDIFICACIONS I OBRES DE TERRA B 6
102541 PROJECTES B 9
102544 PRÀCTIQUES INTEGRADES:ENGINYERIA I GESTIÓ EN HORTOFRUCTICULTURA I JARDINERIA B 6
102590 ENGINYERIA DE PROCESSOS ALIMENTARIS II B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102503 AGRICULTURA I RAMADERIA DE PRECISIÓ O 6
102595 GESTIÓ AMBIENTAL I AVALUACIÓ D'IMPACTES B 6
102502 PRODUCCIÓ AGRÍCOLA ECOLÒGICA O 6
102592 GESTIÓ DE LA QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA B 6
102546 PRÀCTIQUES INTEGRADES:ENGINYERIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA B 6
102569 GESTIÓ AMBIENTAL B 6
102504 PRODUCCIÓ RAMADERA ECOLÒGICA O 6
102542 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
102592 GESTIÓ DE LA QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102542 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102543 TREBALL DE FI DE GRAU B 12