Objectius i competències

Objectius formatius

El Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (GEAA) és un títol oficial que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyeria Tècnica Agrícola en alguna de les seves quatre mencions.


Mencions
 • Enginyeria Rural i Ambiental (ERA)

 • Hortofructicultura i Jardineria (HJ)

 • Indústries Agràries i Alimentàries (IAA)

 • Producció Agrària (PA)


Els objectius formatius de la titulació fan possible que el/la Graduat/da en Enginyeria Agrària i Alimentària assoleixi les capacitats (competències) que, depenent de la menció cursada, s'atribueixen legalment als diferents perfils professionals de l'Enginyeria Tècnica Agrícola (ETA):  
 • Menció en Enginyeria Rural i Ambiental: atribucions d'ETA en mecanització i construccions rurals

 • Menció en Hortofructicultura i Jardineria: atribucions d'ETA en hortofructicultura i jardineria

 • Menció en Indústries Agràries i Alimentàries: atribucions d'ETA en indústries agràries i alimentàries

 • Menció en Producció Agrària: atribucions d'ETA en explotacions agropecuàries

Competències

La formació adquirida en el grau donarà capacitació professional als titulats, que podrà ser complementada i ampliada en mestratges d'especialització.

Competències generals:

 • Capacitat per a la preparació i la redacció de projectes agraris, de desenvolupament rural i estudis d'impacte ambiental en diferents àmbits: producció agrícola i ramadera, indústria agroalimentària i jardineria i paisatgisme.

 • Capacitat per a la direcció i l'execució de les obres d'enginyeria pròpies dels projectes agraris.

 • Capacitat per a la direcció i la gestió d'explotacions agrícoles i ramaderes, indústries alimentàries i espais verds urbans i/o rurals, juntament amb l'aplicació de noves tecnologies i els processos de qualitat, traçabilitat i tècniques de màrqueting i comercialització més adequats.

 • Capacitat per a l'anàlisi econòmica i l'estudi d'inversions en el sector agrari.

 • Capacitat de lideratge i comunicació per a la transmissió de coneixements i habilitats al sector.

 • Capacitat de resolució de problemes amb iniciativa i propostes creatives, metodologia i utilitzant un raonament crític.

 • Capacitat per desenvolupar les activitats relacionades amb les explotacions agràries, les indústries agroalimentàries i els espais verds, des del compromís amb l'entorn social i assumint les necessitats actuals de preservació del medi ambient.

 • Capacitat per al treball en equips multidisciplinaris i multiculturals.

 • Capacitat per a la correcta expressió oral i escrita.

 • Capacitat i domini d'una llengua estrangera.

 • Capacitat i domini de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Competències específiques:

Enginyeria Rural i Ambiental (ERA)

 • Coneixement i ús de les tecnologies de la producció vegetal i animal. Producció i protecció de cultius. Producció i protecció animal.

 • Coneixement i ús de les aplicacions agràries de l'enginyeria rural. Regs i instal·lacions. Infraestructures i construccions agràries. Mecanització i agricultura de precisió.

 • Coneixement i ús de les aplicacions agràries de l'enginyeria ambiental. Energies renovables i eficiència energètica. Tractament i gestió d'aigües i residus. Gestió ambiental i avaluació d'impactes. 

Hortofructicultura i Jardineria (HJ)

 • Coneixement i ús de les tecnologies de la producció hortofructícola. Propagació i producció hortícola, fructícola i ornamental. Protecció de cultius. Genètica i millora vegetal.

 • Coneixement i ús de l'enginyeria aplicable en les explotacions hortofructícoles i els espais verds. Tecnologia i sistemes de reg. Obres i infraestructures. Equips i instal·lacions per a l'hortofructicultura.

 • Coneixement i ús de les tècniques de planificació territorial i de gestió del medi ambient i del paisatge. Legislació mediambiental. Hidrologia. Ordenació del territori. Restauració ambiental i paisatgística.

Indústries Agràries i Alimentàries (IAA)

 • Coneixement i ús de l'enginyeria i la tecnologia dels aliments. Operacions bàsiques en aliments. Processos en les indústries agroalimentàries. Qualitat i seguretat alimentària. Anàlisi d'aliments. Traçabilitat.

 • Coneixement i ús de l'enginyeria de les indústries agroalimentàries. Equips auxiliars en la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Construccions i instal·lacions agroindustrials. Gestió de residus.

Producció Agrària (PA)

 • Coneixement i ús de les tecnologies de la producció vegetal. Sistemes de producció i explotació. Protecció de cultius. Cultius herbacis. Genètica i millora vegetal. Agroenergètica.

 • Coneixement i ús de les tecnologies de la producció animal. Anatomia i fisiologia animal. Sistemes de producció, protecció i explotació animal. Genètica i millora animal.

 • Coneixement i ús de l'enginyeria aplicable als processos de producció agrària. Tecnologia i sistemes de reg. Construccions agropecuàries. Equips i instal·lacions agropecuàries.

Sortides professionals

 • Empresa privada: gestió tècnica d’explotacions agrícoles i ramaderes, tècnic d’empreses de serveis agraris (material vegetal, adobs, productes fitosanitaris, regs, equips i maquinària agrícola, instal·lacions, informàtica agrària, etc.) tècnic de producció i qualitat en indústries agroalimentàries.

 • Entitats sectorials: tècnic de comunitats de regants, d’associacions empresarials, de sindicats agraris, entre d’altres.
 • Administració pública: unió europea, estat, comunitats autònomes, ajuntaments, diputacions, consells comarcals.

 • Exercici lliure de la professió: assessoria, consultoria, peritacions, direcció d’obres, estudis d’impacte ambiental, estudis de seguretat i salut laboral, projectes projectes d’enginyeria en els àmbits agraris i alimentaris.

 • Docència i investigació: universitat, centres d'ensenyament secundari, escoles de formació professional en àmbits agraris, centres de recerca públics i privats.

Solicitar Habilitacions

Habilitacions

Especialitats de GEAA

Lloc on es sol·licita

Assessor/a en fertilització

Totes

Sol·licitar

Carnets d'aplicadors/res i manipuladors/res de productes fitosanitaris (nivell qualificat)

Producció Agrària i Hortofructicultura i Jardineria

Sol·licitar

Assessor/a gestió integrada de plagues

Producció Agrària i Hortofructicultura i Jardineria

Sol·licitar

Curs de benestar en explotació ramadera de porcí i avicultura

Producció Agrària i Enginyeria Rural i Ambiental

Oficines Comarcals o Serveis Centrals d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya

Certificat de responsable de benestar animal (cuidadors/ores i conductors/ores de vehicles que transportin bestiar)

Totes

Sol·licitar

Capacitació relacionada amb l'ús de biocides

Totes

Sol·licitar